top of page
746B7562.JPG

Kosovë

Sustainability Leadership

Mosha 25 +

SLK CHAMPIONS

Programi SLK Champions – Një udhëtim mësimor me tre module për profesionistët e CSR ose individët që duan të bëhen praktikues të qëndrueshmërisë.

Objektivi kryesor i SLK Champions është të kultivojë një grup ekspertësh të qëndrueshmërisë të cilët do të integrojnë praktikat e qëndrueshmërisë në organizatën, biznesin ose institucionet e tyre në mënyrë që të nxisin ndryshimet ekonomike, sociale dhe mjedisore në të gjithë komunitetet në të cilat ata veprojnë. SLK Champions Learning Journey ofron një kombinim të njohurive akademike dhe praktike. Pjesëmarrësve do t'u kërkohet të aktivizojnë mësimin e tyre

Moduli 1: Trendet Globale dhe Mendimi i Sistemeve - duke eksploruar tendencat globale dhe presionet e sistemeve dhe përfshin aktivitete ndërvepruese si planifikimi i skenarëve dhe hartëzimi i sistemeve. Pjesëmarrësit do të caktohen të zbatojnë mësimin e tyre në analizën e sfidave ekonomike, sociale dhe mjedisore të vendit;

Moduli 2: Trendet e Biznesit, Inovacionit dhe Teknologjisë – ne do të hetojmë se si po reagon biznesi. Nga tendencat e CSR-së te vlera e integruar, duke përfshirë ndryshimin organizativ dhe qasjet e inovacionit. Pjesëmarrësit do të identifikojnë dhe paraqesin raste studimore nga konteksti i vendit;

Moduli 3: Lidershipi Transformues dhe Ndryshimi – do të mësojmë për atributet e lidershipit transformues, çfarë e bën një ndryshimbërës efektiv? Pjesëmarrësve do t'u kërkohet të zbatojnë mësimin e tyre dhe të hartojnë dhe të komunikojnë një axhendë bindëse për ndryshim në vend.

Të interesuar? Na kontaktoni!

bottom of page